Algemene verkoop voorwaarden van Gessel Senel Timbers B.V.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Gessel Senel (GS) Timbers gevestigd te Amsterdam,

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 66132444.

Artikel 1: Algemeen

a Onder koper wordt in deze Algemene Verkoopvoorwaarden verstaan de aspirant-koper c.q.

koper; onder verkoper: aspirant-verkoper c.q. verkoper.

b Onder GS (G.S.) Timbers wordt verstaan Gessel Senel Timbers B.V.

c Onder derde wordt verstaan de koper van de koper van Gessel Senel Timbers.

Artikel 2: Aanbiedingen

a Elke aanbieding is vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.

b Koopovereenkomsten worden gesloten na schriftelijke bevestiging door verkoper.

c Indien niet binnen 5 werkdagen de juistheid van de inhoud van een schriftelijke verkoopbevestiging

wordt ontkend, wordt deze geacht de inhoud van de overeenkomst weer te geven.

d Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op andere dan

koopovereenkomsten.

e Bestellingen mogen door ons zonder opgave van redenen worden geweigerd.

f Eventueel getoonde voorbeelden of modellen dienen slechts om een indruk te geven van de

materiaalsoort en de kwaliteit en kunnen niet als monster worden aangemerkt.

g Indien na het tot stand komen van de overeenkomst als gevolg van door koper kenbaar gemaakte

wijzigingen in bouwplannen, -tekeningen e.d. door verkoper opnieuw werktekeningen,

constructieberekeningen e.d. dienen te worden vervaardigd, worden de hieruit voortvloeiende kosten

geheel aan koper doorberekend.

Artikel 3: Vrachten, heffingen, invoerrechten en belastingen

Iedere verkoop op aanvoer geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarde, dat:

a de prijs (prijzen) is (zijn) gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de verkoop geldende

kostenfactoren, zoals: uitvoerrechten in het oorsprongsgebied, vracht en assurantie, lossingskosten,

invoerrechten, heffingen, belastingen.

b Eventuele vóór-, respectievelijk nadelige verschillen ten tijde van afscheep respectievelijk aankomst,

respectievelijk aflevering komen ten gunste van respectievelijk ten laste van kopers.

Artikel 4: Valuta

Bij verkoop, respectievelijk levering op aanvoer, zal een herziening van de koersen in één of meer valuta’s

waarop de totstandkoming en/of uitvoering van een transactie gebaseerd is, de verkoper het recht geven de

prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Indien de prijs als gevolg van deze bepaling wordt verhoogd, heeft de

koper het recht de order te annuleren. De annulering dient dan schriftelijk te geschieden binnen 5 werkdagen

nadat verkoper de koper van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

Artikel 5: Levering en risico

a Bij levering franco reizen de zaken voor rekening en risico van de verkoper.

b In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de koper.

c Indien is overeengekomen dat de zaken op rechtstreekse aanvoer uit het

buitenland zullen worden geleverd, is het risico van niet goede – zowel kwantitatief

als kwalitatief -, niet tijdige en geen aankomst, evenals het risico van en tijdens de

aanvoer geheel voor rekening van de koper. Wanneer de toeleverancier van wie de

in het buitenland aangekochte zaken worden betrokken, geheel of gedeeltelijk, na

behoorlijke sommatie, in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen,

ongeacht uit welken hoofde of door welke oorzaak, dan heeft de verkoper het recht

de overeenkomst met de koper te ontbinden.

d Bij levering franco is de verkoper verplicht de zaken te vervoeren tot waar het

voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het

vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water kan komen. De koper is verplicht de

zaken daar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft de koper hiermede in

gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.

e Bij levering franco zowel als niet franco heeft de verkoper de keuze van het

vervoermiddel, tenzij anders overeengekomen.

f Tenzij anders overeengekomen zal de gebruikelijke verpakking door de verkoper

niet worden teruggenomen. Meermalen bruikbare emballage wordt slechts dan

tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen, indien dat nadrukkelijk is

overeengekomen en de emballage in goede orde aan de verkoper wordt

teruggezonden.

Artikel 6: Leveringstijden

De opgegeven leveringstijden gelden bij wijze van benadering. Indien bij levering op

afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft de verkoper 30 dagen na

bestelling recht op betaling. In geval van een consument koper wordt 50% van het

totaalbedrag in rekening gebracht.

Wanneer binnen 30 dagen nog niet of nog niet alles is afgeroepen, heeft de verkoper het

recht de koper schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de

totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie de koper verplicht is binnen 5

werkdagen te voldoen. De door de koper na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk

van 30 dagen niet overschrijden.

Artikel 7: Aanvaarding en reclame

a De controle op aantallen van het geleverde berust bij de koper. Indien niet terstond

na ontvangst over het afgeleverde stukstal wordt gereclameerd, zijn de

hoeveelheden – op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten

vermeld – als juist erkend. Reclames over eventuele manco’s of beschadigingen

moeten, om geldig te zijn, door de koper op het ontvangstbewijs worden

aangetekend en zo mogelijk officieel vastgesteld.

b Kwaliteitsreclame of afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk,

doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst door de koper bij de verkoper

schriftelijk te zijn ingediend; na het verstrijken van deze termijn worden dergelijke

reclames niet meer in behandeling genomen en vervallen de rechten van de koper.

c Geen reclames worden geaccepteerd op partijen welke geheel of gedeeltelijk zijn

verwerkt.

d Reclames geven de koper geen recht om zijn betaling op te schorten, terwijl

verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

a Indien de reclame gegrond is, zal de verkoper te zijner keuze, hetzij een billijke

schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het

gereclameerde deel der geleverde zaken hetzij de zaken vervangen na

t e r u g z e n d i n g d e r o o r s p r o n k e l i j k g e l e v e r d e z a k e n . De v e r d e r e

schadevergoedingsplicht voor Gessel Senel Timbers B.V., indien en zover deze

aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, is beperkt tot het door de

verzekeraar uit te keren bedrag. Tot verdere schadevergoeding is de verkoper niet

verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.

b Gessel Senel Timbers B.V. moet in de gelegenheid worden gesteld om alle

werkzaamheden zelf minmaal 2 weken na ontvangen van de klacht aan te vangen.

De koper heeft in geen enkel geval het recht een derde partij de werkzaamheden

uit te laten voeren. Koper mag dit enkel en alleen doen met een schriftelijke

goedkeuring van Gessel Senel Timbers B.V. Gessel Senel Timbers B.V. mag uit

eigen beweging een derde partij inschakelen om werkzaamheden te laten

verrichten. Indien koper weigert werkzaamheden door Gessel Senel Timbers B.V. te

laten uitvoeren of zonder goedkeuring een derde partij inschakelt om

werkzaamheden te laten verrichten, vervalt iedere vorm van aansprakelijkheid voor

Gessel Senel Timbers B.V..

Artikel 9: Producteigenschappen

a Het door Gessel Senel Timbers B.V. geleverde product is een natuurproduct dat

kan krimpen, scheuren, vervormen en uitzetten. Hiervoor wordt door Gessel Senel

Timbers B.V. geen enkele garantie verstrekt en onverminderd het bepaalde in dit

artikel, iedere aansprakelijkheid uitgesloten.

b Vochtmetingen dienen in welke vorm dan ook altijd in opdracht van de Koper te

worden uitgevoerd door een derde partij. Gessel Senel Timbers B.V. verricht geen

metingen.

c Op lamel vloerdelen wordt een garantie gegeven van 3 jaren op delamineren

binnen normale leefcondities (45-65% luchtvochtigheid). Bij klachten wordt lijm ter

beschikking gesteld die op eenvoudige wijze is aan te brengen. Bij delamineren

worden delen niet vervangen.

d Gessel Senel Timbers B.V. heeft geen invloed op de luchtvochtigheid in uw woning

en is dus niet verantwoordelijk voor evt. “zwellen”/”krimpen”van de massieve

vloerdelen of delaminatie van lamel vloerdelen als gevolg van luchtvochtigheid!

Artikel 10: Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens

a Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen,

kleuren en gelijksoortige gegevens gelden niet als tekortkomingen. Eventueel

getoonde voorbeelden of modellen dienen slechts om een indruk te geven van de

materiaalsoort en de kwaliteit en kunnen niet als monster worden aangemerkt.

b Afwijkingen in breedte, hoogte en lengte maten tot 1 cm wordt door Gessel Senel

Timbers B.V. als standaard afwijking toegepast.

c Afwijkingen bij vloerdelen in dikte tot 4 mm en 1 cm in breedte wordt door Gessel

Senel Timbers B.V. als standaard afwijking toegepast, de dikte van de toplaag kan

een afwijking van 10% hebben.

d Voor zover niet beschreven, bepalen de normale handelsgebruiken binnen de

branche of er sprake is van een geringe afwijking.

Artikel 11: Kwaliteit

a Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit

geleverd en worden wat afmetingen, aantal enz. per handelseenheid betreft, de

normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.

b De verkoper kan keuring van de te leveren zaken verlangen alvorens tot verzending

of bewerking, drogen inbegrepen, van de zaken over te gaan. De keuring dient te

geschieden binnen twee werkdagen nadat de verkoper zijn verlangen daartoe heeft

kenbaar gemaakt.

Artikel 12: Overmacht

Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van de verkoper, welke van dien aard zijn,

dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de verkoper

kan worden verlangd, zoals ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking,

overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, bosbranden,

mobilisatie, transportbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van

vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen en alle andere

omstandigheden die de naleving van de overeenkomst in ernstige mate belemmeren,

gelden als overmacht.

In geval van overmacht is de verkoper te zijner keuze gerechtigd, hetzij de leveringstijd

met de duur van de belemmering doch ten hoogste met een periode van 3 maanden te

verlengen, hetzij de koop te ontbinden. De verkoper kan de koop ontbinden zonder tot

enige schadevergoeding verplicht te zijn.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

a De verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde zaken, totdat al zijn

vorderingen op de koper ter zake van de door de verkoper als gevolg van de

betreffende overeenkomst aan de koper geleverde zaken of de ten behoeve van de

koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals ter zake van tekort

schieten zijdens de koper in de nakoming van de betreffende overeenkomst of

andere vorderingen tijdig zullen zijn voldaan.

b Zolang de eigendom der zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken

niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop

verlenen, behoudens het bepaalde in de volgende alinea.

c Het is de koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken

in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en

af te leveren. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde

zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper

te bewaren. Bij verkoop en/of aflevering door de koper aan derden in het kader van

de uitoefening van zijn normale bedrijf, evenals bij overtreding van bovenstaande

bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, terstond ten volle

opeisbaar.

d De verkoper, die gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, wordt toegang

verleend tot de door hem geleverde zaken. Voor zover nodig machtigt de koper de

verkoper onherroepelijk tot uitoefening van zijn terugnemingrecht.

Artikel 14: Betaling

a Elke partij wordt gefactureerd, verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag ad 2%

van het factuurbedrag. Deze toeslag is niet verschuldigd indien betaald wordt

binnen 30 dagen na factuurdatum.

b Heeft binnen 30 dagen na factuurdatum geen betaling plaatsgevonden, dan is de

koper in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Dan zal de koper

boven het factuurbedrag de bij sub a. bedoelde toeslag ad 2% van het

factuurbedrag verschuldigd zijn.

c Indien de betaling niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft plaats gevonden, is

de koper rente verschuldigd. Voor een niet consument koper geldt de wettelijke

handelsrentevoet. Voor een consument koper is de rentevoet die der wettelijke

rente, vermeerderd met twee procent. Deze rente wordt berekend over de periode

liggend tussen dertig dagen na factuurdatum en de datum van ontvangst van de

kooppenningen door de verkoper. De rente is verschuldigd zonder dat

ingebrekestelling door de verkoper heeft plaatsgevonden.

d Voor rekening van de koper zijn de inningskosten, welke steeds worden vastgesteld

op 15% van het te vorderen bedrag, onverminderd de meerdere kosten welke voor

koper ontstaan wanneer tot arbitrage of het instellen van een gerechtelijke

procedure moet worden overgegaan.

e Indien de koper met de betaling tegenover de verkoper in gebreke is, heeft deze het

recht de verdere uitvoering van alle daarmee samenhangende overeenkomsten op

te schorten tot die betaling is geschied.

f Niet consument kopers hebben niet het recht tot verrekenen.

g Mocht verkoper vóór of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst duidelijke

aanwijzingen ontvangen over onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van

koper, dan heeft verkoper het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op

zijn verlangen en tot zijn genoegen door de koper zekerheid is gesteld voor de

juiste betaling van de koopprijs, ongeacht of deze contant zou geschieden, dan wel

daarvoor enige termijn na de levering is gesteld. In dit laatste geval kan verkoper op

straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de koopprijs van de reeds geleverde

materialen en stopzetting van eventuele verdere levering, eveneens

zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.

h Indien de koper met de betaling in gebreke is en de verkoper deswege de

geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in

artikel 9, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de koper.

i Alle betalingen dienen te geschieden effectief in Nederlandse valuta, tenzij de

verkoper een andere valuta aanwijst, in welke de met de verkoper aangegane

overeenkomsten dienen te worden afgewikkeld. In dat geval is de koper verplicht tot

betaling effectief in die valuta en is hij niet bevoegd in een andere muntsoort te

voldoen.

Artikel 15: Tekortschieten van de koper

Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt binnen 3 werkdagen na daartoe door de

verkoper in gebreke te zijn gesteld, is de verkoper bevoegd de koop terstond zonder

rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met behoud van eventueel recht op

schadevergoeding.

Artikel 16: Recht

Het Nederlands recht is op alle overeenkomsten van toepassing.

Artikel 17: Afwijkende bedingen of voorwaarden

Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze

door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 18: Geschillen

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burger rechter, zal elk

geschil tussen partijen, in het geval van de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de

rechtbank te Arnhem.

Artikel 19: Consument koper

Indien de koper een consument koper is, zijn de volgende gedeeltes uit de algemene

voorwaarden niet van toepassing: Artikel 2d en 2h, Artikel 3a en 3b, Artikel 5c, Artikel 7a

en 7b, Artikel 13c